Koninklijke voetbalclub Heusden - Stamnummer 02173
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Logo Main
Volg ons
Koninklijke voetbalclub Heusden - Stamnummer 02173

Sportongevallen KFC Heusden

 

De spelers van KFC Heusden zijn verzekerd bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), die voor het verzekeren van al haar leden een solidariteitsfonds in het leven heeft geroepen. Dit fonds vergoedt de kosten op basis van officiële barema’s die niet door de ziekte- en hospitalisatieverzekering van de spelers betaald worden.

Ongevallenformulier:

Als er een sportongeval gebeurt tijdens training of wedstrijd dan is het belangrijk dat er onmiddellijk een ongevallenformulier ingevuld wordt.  Dit document is te vinden in de kaft in de sportzakken met de truitjes, in de kantine en op de website. Dit document bestaat uit 2 delen: Aangifte van ongeval en Medisch getuigschrift.

Aangifte van ongeval: Hier worden alle gegevens van het slachtoffer, de dag en het uur, en de omstandigheden van het ongeval ingevuld. De speler zelf moet dit zo volledig mogelijk invullen en een kleefbriefje van zijn ziekenfonds aanbrengen. Het Stamnummer van KFC Heusden is 02173. Het Aansluitingsnummer KBVB van de speler, kan de GC aanvullen. De rest moet de speler zelf kunnen invullen, zoniet zal de GC de speler moeten contacteren om de ontbrekende info te krijgen, met risico dat de aangifte niet tijdig is ingediend. Als dit formulier volldig is wordt het ondertekend door de GC van de club.

Medisch getuigschrift: Dit wordt door de behandelende arts ingevuld. Indien er een vermoeden is dat het slachtoffer kiné zal moeten krijgen, wordt dit best onmiddellijk door de arts vermeld, ook al blijkt achteraf dat het niet nodig zou zijn.

Nadat het formulier door slachtoffer en door de arts volledig en correct is ingevuld dient het zo vlug mogelijk, ten laatste binnen de week, te worden bezorgd aan de GC: scan naar secretariskfcheusen@gmail.com en origineel in brievenbus achter toog in kantine. De GC verzendt deze dan naar de KBVB.

De aangifte moet binnen de 21 dagen ingediend worden bij de K.B.V.B. Hier is de voetbalbond heel streng op! De postdatum telt als geldige datum. Laattijdige aangiftes geven aanleiding tot niet terugbetaling van de medische kosten. Vooral bij ziekenhuisopname is het belangrijk om erop aan te dringen om zo snel mogelijk terug in het bezit te komen van het door de behandelende geneesheer ingevulde medisch getuigschrift. 

Verdere afwikkeling van het dossier:

Na ontvangst van de ongeval aangifte, zendt de KBVB een Ontvangstbewijs op naar de GC waarin het ongeval al dan niet aanvaard wordt voor terugbetaling door het solidariteitsfonds. De GC bezorgt dit aan jou. De strook onderaan op het formulier is het geneeskundig getuigschrift van herstel. Dit moet na herstel door de behandelende geneesheer ingevuld worden. Dit document moet na herstel, samen met de kwijtschriften mutualiteit (enkel op naam van de speler), apothekersrekeningen, enz. terugbezorgd worden aan GC. 

De GC bezorgt deze documenten aan de KBVB. De KBVB zal de berekening van de vergoeding bezorgen aan de GC die deze aan de speler bezorgt. De KBVB zal overgaan tot betaling van de vergoeding op de rekening van KFC die dit bedrag integraal betaalt op de rekening van de speler/ouder.

Het is NIET toegestaan aan wedstrijden of trainingen deel te nemen alvorens een verklaring van herstel is ingevuld. Dit wegens het risico van weigering van tegemoetkoming bij een volgend ongeval. De datum van deze verklaring is geldig voor de hervatting aan de sportactiviteiten.